Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Tomasz Napierała, ul. Hallera 17, 88-300 Mogilno, reprezentowana przez kierownika pracowni Tomasza Napierałę. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  2. Inspektor Ochrony Danych u Administratora nie został powołany.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

         a) w przypadku zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO:   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,                   której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

         b) w przypadku przetwarzania związanego z wypełnienia obowiązków wynikających z innych aktów prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO:   
             przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

         c) w przypadku marketingu bezpośredniego  art. 6 ust. 1 lit. f RODO:  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie                       uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny                         charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony                     danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

   4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

   5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

   6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (świadczenia usług) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.

   7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
- przenoszenia danych.

   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, realizacji usług przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 

   10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.