Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Tomasz Napierała, ul. Hallera 17, 88-300 Mogilno, reprezentowana przez kierownika pracowni Tomasza Napierałę. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Inspektor Ochrony Danych u Administratora nie został powołany.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) w przypadku zawarcia umowy 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO:   
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) w przypadku przetwarzania związanego z wypełnienia obowiązków wynikających z innych aktów prawnych
art. 6 ust. 1 lit. c RODO:   
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c) w przypadku marketingu bezpośredniego

        art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (świadczenia usług) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  - przenoszenia danych.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, realizacji usług przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now